VNO-NCW MKB Noord is de grootste ondernemersvereniging van Noord-Nederland. De vereniging behartigt de belangen van bedrijven en ondernemers in het algemeen en van de aangesloten leden in het bijzonder. De labels VNO-NCW Noord en MKB-Noord opereren zelfstandig, maar hebben één gezamenlijke backoffice. VNO-NCW Noord en MKB Noord hebben korte lijnen naar VNO-NCW en MKB Nederland in Den Haag en Brussel.

VNO-NCW MKB Noord is voor haar bestuur op zoek naar een

VOORZITTER MKB NOORD (V/M)

Betreft
Voordracht/benoeming nieuwe voorzitter MKB Noord, bij voorkeur tijdens de ALV van 11 december 2019.

Aanleiding
De huidige voorzitter MKB Noord heeft na een bestuursperiode van 5 jaar aangegeven per eind 2019 te willen aftreden. Hiertoe heeft het Algemeen Bestuur op 24-09-2019 besloten tot het instellen van een selectiecommissie om per 11 december 2019 een voordracht te kunnen doen aan de ALV voor de opvolging van Gerard Kremer als voorzitter MKB Noord. Het Algemeen Bestuur heeft na overleg met de MKB-bestuursleden onderstaand profiel vastgesteld.

Het tijdschema
De activiteiten van de commissie om te komen tot een nieuwe voorzitter moeten bij voorkeur eind november 2019 zijn afgerond; dit ter voorbereiding van een voordracht op de ALV van 11 december 2019. Derhalve kunnen kandidaten reageren tot 5 november.

Vertrouwelijkheid
De selectiecommissie is zich er van bewust dat vertrouwelijkheid een zeer belangrijk aspect van de procedure is. Potentiële kandidaten kunnen erop rekenen dat hun eventuele kandidatuur absoluut vertrouwelijk wordt behandeld.

Procedure
De procedure om tot een nieuwe voorzitter te komen zal in een separate procedurebeschrijving worden opgemaakt door de voorzitter van de selectiecommissie. De procedure beschrijving is hier te vinden.

Profielschets van de functie in het algemeen
De vereniging opereert in de markt met verschillende labels: VNO-NCW Noord, MKB Noord en JNO. De voorzitter MKB kan zich identificeren met de verschillende labels en is een bestuurlijk verbinder voor met name het MKB label (naast de voorzitter MKB Noord, kent het MKB-label nog drie MKB-regiovoorzitters). De voorzitter levert tevens een belangrijke bijdrage aan het verbinden met en het verenigen van de diversiteit aan MKB-leden binnen onze vereniging. Hij of zij heeft gevoel voor MKB-ondernemerszaken en is een verenigingsmens.

Profielschets van de functie in het bijzonder
Representativiteit
De voorzitter is in belangrijke mate, samen met de drie MKB-regiovoorzitters, hèt gezicht van het label MKB Noord. Naar twee kanten moet hij/zij breed geaccepteerd worden en gezag uitoefenen, namelijk naar de eigen achterban en naar het publiek en de stakeholders. Door de enthousiaste houding van de voorzitter, hebben leden het gevoel van toegankelijkheid en tussen de ondernemers staan.

Communicatieve vaardigheden
De voorzitter van MKB Noord is eerste vertolker van MKB Noord (brede) opvattingen, zeker waar het om nieuwe standpunten gaat. De voorzitter is makkelijk toegankelijk, heeft gevoel voor publiciteit en is extern gericht. Door het toenemende belang van communicatie voor ledenbinding/-acquisitie en belangenbehartiging is het noodzakelijk dat de voorzitter beschikt over goede communicatieve vaardigheden. De voorzitter weet mensen te inspireren. Spreken in het openbaar gaat de voorzitter makkelijk af.

Sociaal relationele affiniteit & sensitiviteit
Gelet op de hoofdfuncties van het label, te weten: ontmoeten, netwerken en belangenbehartiging, is het van belang dat de voorzitter affiniteit heeft met de sociaal/relationele kant van de functie en consequent is in beleid en opvattingen.

Bestuurlijke en maatschappelijke ervaring
Gelet op de brede maatschappelijke oriëntatie van MKB Noord is het van belang dat de voorzitter niet alleen het ondernemerschap kent, maar ook daar buiten maatschappelijk actief is en tevens over eigen betekenisvolle netwerken beschikt (die transparant zijn en geen belangenverstrengeling veroorzaken met deze functie).

Relatie MKB
Van belang is eveneens dat de voorzitter het nodige (regio-) gewicht in de schaal kan leggen bij MKB Nederland, de landelijke organisatie. Belangenbehartiging vindt steeds meer gebundeld en in samenwerking plaats.

Tijdsinspanning en bezoldiging
Globaal gesproken moet betrokkene bereid zijn om 8 tot 14 uur per week voor de functie beschikbaar te stellen. Uiteraard zal de tijdsbesteding per week of per periode meer of minder intensief zijn en kan zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden. De voorzitter ontvangt een onkostenvergoeding.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De selectiecommissie
De selectiecommissie bestaat uit:
– Anita Winter (voorzitter VNO-NCW MKB Groningen) en voorzitter van de selectiecommissie
– John Kauffeld (voorzitter VNO-NCW MKB Drenthe)
– Sjoerd Galema (voorzitter VNO-NCW MKB Friesland)

Aan de commissie is als adviseur toegevoegd de directeur VNO-NCW MKB Noord. Dit gelet op de zeer nauwe wisselwerking die vereist is tussen voorzitter en directeur. De bestuurstermijnen van onze vereniging zijn 4 jaar, met een maximum van 8 jaar (2 maal 2 jaar verlenging). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Winter (voorzitter selectiecommissie): 06-46140733 of met Ton Schroor, directeur via schroor@vnoncwmkbnoord.nl of via 06-11301515.

Kandidaten kunnen tot 5 november hun interesse en motivatie kenbaar maken door een mail te sturen aan winter@boutadvocaten.nl o.v.v. Vacature Voorzitter MKB. Informatie over de te volgen procedure volgt na 5 november.