Directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schroor roept gemeente- en provinciebestuurders in een brief op om zes punten versneld op te pakken om zo de Noordelijke ondernemers te ondersteunen.

Geachte bestuurders,

Het kabinet laat daadkracht zien met een indrukwekkende set aan maatregelen. Wij zijn onder de indruk van de lobby en impact van onze landelijke ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland. Maar ook van de lobby van de werknemersorganisaties zoals de FNV en het doorpakken van het kabinet. Deze maatregelen leveren voor onze ondernemers van klein tot groot meerdere mogelijkheden om de eerste weken van deze crisis door te komen met behoud van werkgelegenheid.

Vele gemeente- en provinciebestuurders hebben de aangekondigde maatregelen gedeeld in hun eigen kanalen en verwezen naar de Rijksoverheid voor de oplossingen. Maar de set aan oplossingen is niet uitgeput! Voor vele ondernemers, zeker voor MKB-ers en ZZP-ers, is de lokale overheid hun directe partner. Voor vergunningen en subsidies,  maar ook opdrachten spelen ze een belangrijke rol. Vanuit VNO-NCW MKB Noord willen wij hen daarom oproepen om zes punten versneld op te pakken.

  1. Opdrachten uitzetten en gunnen

Lokale en regionale overheden zijn een hele belangrijke aanjager van de economie als opdrachtgever. Jaarlijks besteden zij vele miljoenen aan overheidsopdrachten. De overheid zou daarom moeten kijken hoe zij als belangrijke opdrachtgever juist nu creatief kan zijn om zowel grote als kleine opdrachten te versnellen. Bijna alle bedrijven werken nu vanuit huis en zijn minder zichtbaar. Dat betekent niet dat ze niet heel veel werk kunnen verzetten. Kijk als overheid welke opdrachten je versneld al dit jaar en begin volgend jaar in de markt kunt wegzetten. Trek ze naar voren. Zoek een innovatieve (digitale) manier om bedrijven hiervoor te contracteren en gun deze opdrachten. Voorwaarde hierbij is wel dat de uitvoering van de opdrachten in de tijd wat soepeler weggezet moeten worden.

  1. Lokale lasten versoepelen

De gemeenten en provincies heffen een flinke set aan lokale belastingen. We kennen allemaal de precario voor de horeca, de toeristenbelasting, de opcenten voor de wegen (provinciale wegenbelasting), de ozb en diverse vergunningen voor de lokale middenstand. In de huidige situatie zou het logisch zijn deze belastingen on hold te zetten zolang de crisis duurt. Het is bijvoorbeeld niet logisch om terrasbelasting te heffen als het terras dicht is. De Rijksoverheid gaat nu soepel om met belastingen. Laten ook de lokale en regionale overheden dit voorbeeld volgen en dit soort inkomsten opschorten en het als verlies nemen zo lang de crisis duurt.

  1. Vergunningen versnellen en afgeven

We zijn bijna vergeten dat onze woningbouw, utiliteitsbouw en wegenbouw door de stikstofproblematiek tot stilstand is gekomen. Deze crisis onder de crisis is nog lang niet opgelost, alhoewel het verminderde verkeer nu een behoorlijke positieve duit in het stikstofzakje doet. Bekijk alle bouwaanvragen met spoed. Vergun projecten, ook die pas over langere tijd starten. Laat de ondernemers met de best mogelijke start uit de crisis komen en meteen beginnen met projecten die nu stil liggen. Onze oproep is dus: verzamel actief lokale en provinciale projecten, versnel de afhandeling, vergun ook op de langere termijn aanvragen. Dit geeft economisch perspectief aan onze ondernemers

  1. Bijstand voor ZZP-ers

Vele regelingen zoals werktijdverkorting en ondersteuning aan ZZP-ers organiseert de Rijksoverheid met haar bijbehorende contactpunten. De Rijksoverheid heeft in hun maatregelen een aantal zaken toegezegd waardoor er een minimumloonsituatie ontstaat voor ondernemers zonder werk en inkomen. De uitvoering van deze maatregelen zou mogelijk (deels) in de schoot van de gemeenten kunnen komen te liggen. Onze oproep is om lokaal snel op deze noodwet te anticiperen. Voor vele ZZP-ers in de economische sector, maar ook in de culturele sector, staat het water nu al tot aan de lippen. Zij kunnen niet een paar weken wachten. Zij moeten echt binnen twee weken geholpen worden.

  1. Subsidies versoepelen

Een grote uitgavenpost van vele lokale en regionale overheden zijn de subsidies. Onze oproep is om subsidies te blijven verstrekken. Ook als de prestatie door omstandigheden nu niet geleverd worden, simpelweg omdat het niet mag of kan. Door het blijven verstrekken, kunnen gesubsidieerde instellingen en bedrijven hun personeel blijven betalen en inzetten.  De prestatie volgt wel, maar later. Misschien betekent dit op termijn een extra financiële impuls vanuit de overheid, maar dat verlies weegt niet op tegen de continuïteit in de bedrijfsvoering van vele gesubsidieerde instellingen.

  1. Communicatie helder en toegankelijk

Vanuit VNO-NCW MKB Noord verspreiden we de meest recente kennis en informatie over de landelijke maatregelen voor werkgevers en werknemers. We roepen op om in nauwe samenwerking met de gemeenten en provincies ook de lokale en regionale informatie helder en transparant te verspreiden. Ondernemers zullen naast bij landelijke partijen, in hun eigen gemeente kijken waar zij terecht kunnen voor vragen, opdrachten, vergunningen en regelingen. Creëer daarvoor, als dat al niet gedaan is, één loket met bijbehorende digitale middelen waar ondernemers terecht kunnen; het Corona-loket. Dat voorkomt dat ondernemers voor verschillende vragen bij verschillende loketten (economische zaken, vergunning en handhaving, sociale zaken en belastingen) moeten shoppen. Zorg voor een multidisciplinair team en help uw werkgevers door de voor hen onoverzichtelijke brij van regelingen heen.

De crisis door de wereldwijde pandemie en de noodzakelijke maatregelen vraagt heel veel van onze flexibiliteit en weerbaarheid. Met ons lokale zes puntenplan willen we de lokale overheden extra houvast geven bij het leggen van deze ingewikkelde puzzel. Het mag als vanzelfsprekend worden beschouwd dat VNO-NCW MKB Noord waar mogelijk de helpende hand biedt om zo onze ondernemers te ondersteunen. Op ons kunt u rekenen!

Ton Schroor
directeur VNO-NCW MKB Noord