Bedrijven ervaren uit- en of afstel van opdrachten en aanbestedingen door (semi-)overheden. Meer dan de helft van de bedrijven die gereageerd hebben op onze flits enquête geeft dit aan. Zij worden geconfronteerd met lang(er) durende besluitvormingsprocessen, uitstel door de beperkende corona-maatregelen of een opdrogende aanbestedingskalender. Deze ontwikkeling is merkbaar bij alle instellingen; van provincies, gemeenten tot rijksdiensten en woningbouwverenigingen.

De corona-crisis plaatst al onze werkzaamheden in een ander daglicht. Uit onze vorige ledenenquête kwam al duidelijk naar voren dat meer thuiswerken een blijvertje is. Juist op dit punt doemt er een probleem op in de afstemming met (semi-)overheden: besluitvormingsprocessen zijn veel trager en onoverzichtelijk. Er is vraag naar meer duidelijkheid, transparantie en bovenal meer snelheid in besluitvorming bij (semi-)overheden. Digitale procedures, helderheid over beslissingen en veel minder papierwerk helpen hierbij. Naast de langere besluitvormingsprocessen worden de corona-beperkingen of bezuinigingen genoemd als redenen dat de opdrachtverstrekkingen spaak lopen.

6-stappen plan
Onze oproep in het begin van de Corona-crisis (6-stappenplan VNO-NCW MKB Noord) wil directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schroor dan ook herhalen: “Blijf investeren om daarmee het opdrachtenvolume in stand of op gang te houden.” Hierbij moeten digitale barrières overwonnen worden. “Daarnaast maken wij ons zorgen over de aankomende bezuinigingen. Gemeenten staan voor het blok om verminderde inkomsten (soms ook een optelsom van eerdere ontwikkelingen én de corona-crisis) mee te nemen in de begroting.” Met het afstellen van opdrachten door (semi)overheden dreigt een neerwaartse spiraal in de Noordelijke economie. Onze oproep is daarom óók gericht aan de Rijksoverheid om lagere overheden in staat te stellen economische doeluitkeringen te gebruiken om het bedrijfsleven te helpen zich uit de crisis uit te investeren.